Vilje til samspill – innledning

Strategien beskriver fem hovedtemaer. Hver av dem med et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2022.

Norges musikkhøgskole (NMH) er en vitenskapelig høgskole grunnlagt i 1973, med røtter tilbake til Musikkonservatoriet i Oslo fra 1883. Med et bredt studietilbud basert på utøvende, skapende, pedagogiske og vitenskapelige disipliner, er høgskolen i dag Norges ledende institusjon for høyere utdanning i musikk.

Et høykompetent fagfellesskap med strenge krav til kvalitet og kunstnerisk eksellense, sikrer denne posisjonen. NMHs faglige identitet bygger på samvirket mellom praksis og teori, og dialogen mellom kunnskap, erfaring og refleksjon.

Grunntonen i denne dialogen etableres gjennom samspill, og samspill er derfor et gjennomgående motiv i NMHs strategi. Det er i samspillet mellom NMHs kompetanse og studentens identitet at faglig selvstendighet utvikles; det er i samspillet mellom kunstnerisk og vitenskapelig kunnskap at ny innsikt oppstår. Samspillet mellom kollegaer gjør sterke fagmiljøer tydeligere, og utviklingen av en sterk organisasjon krever samspill for å oppnå felles mål. Vilje til samspill kjennetegner en lyttende institusjon, til stede i sin samtid og i aktiv dialog med omverdenen.

Strategien beskriver fem hovedtemaer fram til 2025.Hvert av dem fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til 2022. Ambisjonene konkretiserer målet og antyder hvilke tiltak som må prioriteres. Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak. Sammen med strategien utgjør disse årsplanene NMHs viktigste styringsverktøy.

Temaene gjenspeiler strukturen i NMHs samfunnsoppdrag: Studenten i front, i møte med morgendagen, kunst og vitenskap i samspill, kultur for samhandling og i dialog med omverdenen.

Strategien er ikke statisk. Den angir retningen mot 2025, med rom for justeringer og nye veivalg. Halvveis i perioden er hovedtemaene justert. Ambisjoner ble formulerert fram til 2018 i lys av de muligheter og utfordringer vi sto overfor da. I 2019 ble nye ambisjoner fram til 2022 formulert

Mitt ønske er at dette dokumentet bidrar til å styrke NMH som en levende institusjon, i dialog med tradisjonen og i samspill med sin tid.

Peter Tornquist
rektor

Sist oppdatert: 20. januar 2020