Tuba i vindeltrapp f Christian Houge.jpg

I møte med morgendagen

NMH møter morgendagen med vilje til fornyelse.

Ambisjoner 2022

NMH møter morgendagen med kunnskap og åpenhet #fornyelse

Vi skal utrede samfunnets behov for høyere musikkutdanning og kartlegge behov for omstilling. Vi skal møte morgendagen med åpenhet for innovasjon og nye kompetanser, og bygge på studenters og ansattes ideer og engasjement for å utvikle institusjonen.

Digital teknologi fremmer fleksibilitet og fornyelse #digitalisering

Vi skal ta i bruk teknologiske løsninger som fremmer læring, samhandling, kunnskapsdeling og effektivitet. Vi skal stimulere til utvikling og bruk av digitale verktøy i den faglige virksomheten, med sikte på å være i kunnskapsfronten for våre fagområder og lede an i profesjonsutviklingen.

Studiene er tilpasset et musikkliv i endring #studietilbudet

Vårt studietilbud skal gi mulighet for mangfoldige karrierevalg. Vi skal fremme samspill mellom utøvende, skapende og kommunikativ kompetanse og skape gode forutsetninger for studentenes vei inn i arbeidslivet.

NMH er en arena for livslang læring #videreutdanning

Vi skal styrke tilbudet av etter- og videreutdanning i dialog med arbeidslivet for å bidra til at musikklivet kan møte utfordringene i et samfunn under omstilling.

NMH er en pådriver for talentutvikling #talentutvikling

NMH skal være en pådriver for talentutvikling innen ulike musikalske sjangere, nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi skal bidra til å kvalifisere unge talenter for opptak til høyere utdanning og skape møteplasser som stimulerer til nysgjerrighet, utvikling og fordypning.

NMH bidrar til et bærekraftig samfunn #bærekraft

Vi skal kartlegge hvordan NMH på best mulig måte forholder seg til FNs bærekraftsmål, og iverksette tiltak som bidrar til det grønne skiftet.

Sist oppdatert: 31. januar 2020