Musikkterapi og demens Homeside foto Silje Måseide.jpg

Storsatsing på musikkterapiforskning og demens

Senter for forskning i musikk og helse ved Musikkhøgskolen deltar i det store EU-finansierte prosjektet HOMESIDE. Forskningsprosjektet tester effekt av hjemmebaserte musikk- og leseprogram for personer med demens og deres nærmeste.

Fakta om HOMESIDE-prosjektet

HOMESIDE står for «Home-based family caregiver-delivered music and reading Interventions for people living with DEmentia): A Randomised Controlled Trial». Prosjektet involverer forskere fra fem land og mer enn 1000 deltakere.

Prosjektperioden er tre år fra 1. august 2019. Forskere fra Australia, Storbritannia, Tyskland, Polen og Norge deltar.

EUs fellesprogram Joint Programme – Neurodegenerative Diseases Research har gitt prosjektet bevilgning. Forskningsrådet finansierer den norske partneren, CREMAH og NMH.

Les hele prosjektbeskrivelsen>>

Kjenner du noen som kan delta, ta kontakt på homeside@nmh.no

Håpet er at resultatene i prosjektet vil få betydning verden over for tilbudet til par og familier som bor hjemme med en person som har demens.

På NMH er det CREMAH (Senter for forskning i musikk og helse) som står bak prosjektet. Professor Karette Stensæth leder CREMAH, og er i tillegg leder for det norske teamet i HOMESIDE. 

Hjemmeboende par

Flertallet av personer med demens bor hjemme med sine familier og ikke på sykehjem. HOMESIDE retter seg mot hjemmeboende par der en av personene har demens.

– Kvaliteten på omsorgen for personen med demens og nærmeste pårørende er avgjørende for god ivaretakelse mens sykdommen utvikler seg. Belastning på partner og familie blir ofte stor, og livskvaliteten kan svekkes. Særlig er det krevende for partneren å håndtere sykdomsprogresjon og samtidig opprettholde en nær og god relasjon, sier Stensæth.

HOMESIDE anerkjenner utfordringene disse personene har i perioden de alle skal bo hjemme og ser behovet for å tilby god og kvalifisert støtte. CREMAH samarbeider også med Sang i eldreomsorgen (Krafttak for sang) om å rekruttere deltakere.

Klinisk prosjekt

Målet med prosjektet er å teste effekten av et tre måneders hjemmebasert musikk- eller leseprogram på atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Partner, ektefelle eller en annen nær person i familien vil gjennomføre programmene etter at vedkommende er trent opp av kvalifiserte musikkterapeuter (i musikkprogrammene) og ergoterapeuter (i leseprogrammene) med erfaringer innen demensomsorg. 

Musikken skal bli et verktøy som kan
hjelpe til med å skape kontakt,
vekke oppmerksomhet og
samtidig regulere følelser.

I HOMESIDE vil en gruppe få et musikkprogram, som består av sang, spill på instrumenter, bevegelse til musikk og å lytte til avslappende eller livlig musikk avhengig av humør og oppmerksomhet hos personen med demens.

Gruppen som får musikkprogrammet skal sammenlignes med en gruppe som får leseprogram. Aktiviteter i leseprogrammet består av å lese eller fremsi tekster for hverandre, og å lytte til lydbok. Disse to gruppene sammenlignes også med en gruppe som får standard omsorg (og dermed ingen andre opplegg). Standardiserte spørreskjema blir brukt for å måle eventuelle endringer.

Musikkterapi er et persontilpasset helsetilbud, som studerer sammenhenger mellom musikk og helse. Musikkterapeuter bruker musikk til å øke livskvalitet, bedre helse og fremme utvikling hos ulike brukergrupper.

Store norske leksikon

Hvordan musikk virker

– Det britisk medisinske tidsskriftet The Lancet sin demenskommisjon fra 2017 etterlyser flere medikamentfrie tiltak for å behandle depresjonen hos personer med demens. Et eksempel er musikkterapi, som har vist seg å ha god effekt på depresjon, sier Stensæth. Hun framhever også forskningen til førsteamanuensis ved NMH Tone S. Kvamme. Hennes doktorgrad fra 2013 viste at demensrammede eldre, som fikk korttidsmusikkterapi, samlet sett fikk økt livskvalitet og færre symptomer på depresjon, angst og agitasjon.

– Tidligere studier viser også at musikkterapi kan redusere negativ adferd og psykologiske symptomer på demens, fremme deltagelse og sosial kompetanse, trigge hukommelse og effektivt regulere følelser og adferd. Men det er ingen studier som faktisk har undersøkt virkningen av musikkaktiviteter ledet av partner etter at de har fått nødvendig opplæring av kvalifiserte musikkterapeuter. Her er det idag et kunnskapsgap som HOMESIDE vil fylle, sier Karette Stensæth.

Professor Karette Stensæth er prosjektleder for den norske delen av HOMESIDE. Foto: Milad Gholami.
Sist oppdatert: 1. oktober 2019

Fakta om HOMESIDE-prosjektet

HOMESIDE står for «Home-based family caregiver-delivered music and reading Interventions for people living with DEmentia): A Randomised Controlled Trial». Prosjektet involverer forskere fra fem land og mer enn 1000 deltakere.

Prosjektperioden er tre år fra 1. august 2019. Forskere fra Australia, Storbritannia, Tyskland, Polen og Norge deltar.

EUs fellesprogram Joint Programme – Neurodegenerative Diseases Research har gitt prosjektet bevilgning. Forskningsrådet finansierer den norske partneren, CREMAH og NMH.

Les hele prosjektbeskrivelsen>>

hånd på kontrabasshals.jpg
CREMAH – Senter for forskning i musikk og helse

CREMAH står for Centre for Research in Music and Health og har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

Fagmiljø profilbilde musikkterapi
Musikkterapi

Musikalsk samhandling mellom mennesker for å øke livskvalitet og helse.